Hliník v čaji a jeho působení na lidské zdraví

Čaj v sobě ukrývá skutečně bohatou paletu látek, které se věda snaží za pomocí moderních postupů a nejrůznějších výzkumů odhalit a popsat dále jejich význam a vliv na lidský organismus. Jednou z těchto látek je také hliník, kterého má čajovník tendenci v sobě shromažďovat vyšší množství, než je obvyklé pro většinu potravin a nápojů. Na základě tohoto zjištění se začalo s uskutečňováním výzkumů reflektujících negativní vliv hliníku obsaženého v čaji na lidský organismus. Těmto šetřením a jejich závěrům se budeme věnovat níže v článku.

hlinik_caj_uvod1

Hliník je chemický prvek bohatě rozšířený na naší planetě a hojně využívaný naší společností. V biologii mu není přisouzena žádná významná role, ale pro svůj velký nadbytek je dobře snášen většinou rostlin a živočichů. I přesto, že není přímo toxický, panují obavy o negativním působení hliníku na lidské zdraví v souvislosti s jeho vysokým příjmem.

Vliv L-theaninu na hliník obsažený v čaji

Z žádného výzkumu, který byl proveden a sledoval negativní vlivy hliníku obsaženého v čaji na lidský organismus, prozatím nevzešel důkaz potvrzující tyto vlivy a dosud tedy neexistuje jasný vědecký nebo lékařský konsenzus o toxicitě hliníku spojené s nadměrnou konzumací čaje. Panuje však shoda, že je bezpečnější pít čaj umírněně.

theanin

L-theanin

Z některých uskutečněných výzkumů vzešly hypotézy, že látka L-theanin obsažená v čaji má v souvislosti s hliníkem protektivní charakter a chrání organismus před jeho nepříznivým vlivem. Pokud by to byla skutečně pravda, vysvětlovalo by to, proč neexistuje důkaz o negativních účincích vyššího příjmu hliníku v důsledku popíjení čaje.

Pro příklad jedna studie uskutečněná na krysách zkoumala vliv L-theaninu na toxicitu mozku způsobenou hliníkem. Tato studie prokázala významnou ochranou vlastnost L-theaninu proti tomuto poškození mozku. Jedná se ale o izolovanou studii a předběžný výsledek a není tak jasné, do jaké míry by se měl zobecňovat na člověka.

Jakým způsobem je hliník škodlivý či toxický?

O tom, zda hliník hraje nějakou podstatnou nebo prospěšnou roli v lidské výživě, důkazy nejsou. Hliník je bezpečnější a méně toxický než většina těžkých kovů. Stále však výzkumná zjištění svědčí o určité míře toxicity pro člověka, pokud je přijímán ve velkých dávkách. Absorpce hliníku se dále zvyšuje, když je konzumován spolu s kyselým jídlem a pitím.

alzheimer

Zdroj: www.flickr.com

Hliník bývá často považován za potenciální příčinu nebo faktor přispívající k rozvoji Alzheimerovy choroby. Toto tvrzení podporuje potenciální mechanismus kauzality a naměřené vysoké úrovně hliníku v mozkových placích u pacientů s touto chorobou. Výše zmíněný kauzální mechanismus bohužel není dosud ověřen, takže není zcela jasné, zda je či není pozorovaná zvýšená koncentrace tohoto kovu v mozku příčinou nebo výsledkem Alzheimerovy choroby.

Nepříznivý dopad může mít hliník pro lidi se sníženou funkcí ledvin. Ta totiž potenciálně přispívá k hromadění kovů v kostech, kde může narušit jejich mineralizaci, růst a opravu. To může dále vyvolat nebo zhoršit renální osteodystrofii (ledvinami způsobená porucha kostí), která bývá bolestivá a také zvyšuje riziko zlomenin. Lidem s normální funkcí ledvin však nic takového nehrozí.

cina_caj(Pinus)

Co ovlivňuje hladinu hliníku v čaji a kolik jej čaj obsahuje

Na příjem hliníku do rostliny čajovníku má největší vliv kyselost půdy, především pak při hodnotě pH nižší než 5 je vstřebáván nejvíce. Čajová rostlina obecně preferuje půdy s kyselostí v rozmezí pH od 4,5 do 5,5 a tedy kyselost pod pH 5 je v komerčním pěstování poměrně běžná.

Množství hliníku, které se extrahuje do čaje, je také spojováno s tím, zda čaj osladíme či nikoliv. V této souvislosti vznikla studie provedená na dvou čajích zakoupených v mexickém supermarketu (černý a zelený), která ukázala překvapivý výsledek – přidávání cukru do čaje výrazně zvyšuje koncentraci hliníku.

Autoři této studie se domnívají, že chemická struktura cukru může navázat polyfenoly v čaji k uvolnění hliníku, který byl předtím vázán na těchto chemických látkách. Autoři také ve své studii upozorňují, že se nezabývali různými druhy hliníku (forem kovu) v roztoku, neboť různé formy mají rozdílné úrovně biologické aktivity.

černý čaj (soultea.de)

Obsah hliníku v čajových lístcích a v čajovém nálevu

Množství hliníku v čajových lístcích a v čajovém nálevu se snažila zmapovat studie, ze které vycházíme, za pomocí různých standardních louhovacích podmínek a za použití bezplamenné atomové absorpční spektrofotometrie (Slouží ke stanovení obsahu stopových i významných koncentrací jednotlivých prvků v analyzovaném roztoku. Metodou lze analyzovat přes 60 prvků periodické tabulky s citlivostí od setin do stovek ppm.). Zkoumán byl vliv louhovacích podmínek na vmísení hliníku do čajového nálevu. Autoři studie se přitom snažili odhadnout denní příjem hliníku při pití obvyklého množství čaje. Louhování bylo provedeno třikrát na základě standardní metody pro analýzu složek potravin a z celkového obsahu hliníku se do nálevu dostalo 18 až 29 %.

Obsah hliníku v suchých čajových lístcích:

oolong – 1420 mikrogramů / gram,
černý čaj – 576 mikrogramů / gram,
zelený čaj – 520 mikrogramů / gram.

Obsah hliníku v čajovém nálevu:

oolong – 1.49-5.58 mikrogramů / ml,
černý čaj – 0.90-4.92 mikrogramů / ml,
zelený čaj – 0.64-4.35 mikrogramů / ml.

Hliník v bylinách nebo bylinných čajích

Přítomnost hliníku je prokázána také v bylinách včetně těch používaných pro přípravu bylinných čajů. Ve Španělsku uskutečněná studie zabývající se obsahem hliníku v 17 aromatických bylinách našla široké spektrum koncentrací hliníku v rozsahu od 3,74 do 56,50 mikrogramů na gram suché hmotnosti. To je mnohem méně, než typická koncentrace hliníku v čaji. A jelikož neexistuje žádný přesvědčivý důkaz, že obsah hliníku v čaji představuje rizika spojená s jeho vyšší spotřebou, můžeme z toho vyvodit, že mnohem nižší obsah hliníku v bylinách nepředstavuje problém.

byliny

Zdroje

Chronic aluminum intake causes Alzheimer’s disease: applying Sir Austin Bradford Hill’s causality criteria, Journal of Alzheimer’s Disease, Vol. 40, No. 4, pp. 765-838, 2014.

Sakae Yumoto et. al. Demonstration of aluminum in amyloid fibers in the cores of senile plaques in the brains of patients with Alzheimer’s disease, Journal of Inorganic Biochemistry, Vol. 103, No. 11, pp. 1579–1584, Nov. 2009.

Deming Dong et. al., Influence of soil ph on aluminum availability in the soil and aluminum in tea leaves, Communications in Soil Science and Plant Analysis, Vol. 30, Nos. 5-6, 1999.

Diego Armando Bárcena-Padilla et. al, Aluminum Contents in Dry Leaves and Infusions of Commercial Black and Green Tea Leaves: Effects of Sucrose and Ascorbic Acid Added to Infusions, Natural Resources, Vol.2 No.3, September 2011.

T. Sumathi, C. Shobana, M. Thangarajeswari, R. Usha, Protective effect of L-Theanine against aluminium induced neurotoxicity in cerebral cortex, hippocampus and cerebellum of rat brain – histopathological, and biochemical approach.
Drug and Chemical Toxicology 2015 Jan; Vol. 38, No. 1, pp. 22-31. Mar. 2014.

Lopez, FF et. al., Aluminium levels in spices and aromatic herbs, Science of the Total Environment, Vol. 257, Nos. 2-3, pp. 191-7, Aug. 2000.

Matsushima F et. al, Contents of aluminum and manganese in tea leaves and tea infusions, Nihon Eiseigaku Zasshi. Vol. 48, No. 4, pp. 864-72, Oct, 1993.

www.ratetea.com

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *