Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

 1. 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) živnostníka Petra Vrbaty, se sídlem Mostek 122, 544 75 Mostek, identifikační číslo: 05293626 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.icajove-more.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 2. 2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.icajove-more.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
 3. 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 4. 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 5. 5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet

 1. 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 1. 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
 2. 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 3. 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 365 dní nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 4. 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

 1. 1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam služeb nabízených prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivých nabízených služeb. Ceny nabízených služeb jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje služeb a ceny těchto služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje služeb umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto služeb.
 2. 2. Prodávající není plátcem DPH.
 3. 3. Pro objednání služby vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávané službě a způsobu úhrady.
 4. 4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Zaplatit“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
 5. 5. Prodávající je vždy oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

4. Platební podmínky

 1. 1. Cena je uvedena v českých korunách. Možnosti platby jsou zejména následující: převod z bankovního konta kupujícího a platba prostřednictvím platební brány ThePay. Kupující bere na vědomí, že rozsah platebních možností se může v čase měnit.
 2. 2. V případě, že dojde k chybnému vyúčtování platby kupujícího, má kupující právo na reklamaci platby. Takovouto reklamaci platby vyřídí prodávající bez zbytečného odkladu a o výsledku reklamace vyrozumí kupujícího na adresu elektronické pošty uvedené v uživatelském účtu kupujícího.
 3. 3. Prodávající se zavazuje vystavit kupujícímu daňový doklad na částku, kterou kupující zaplatí. Daňový doklad bude zaslán elektronickou poštou.

5. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

 1. 1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.
 2. 3. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

6. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Ochrana osobních údajů se řídí samostatným dokumentem „Zásady ochrany osobních údajů“, který je v souladu s nařízením GDPR.

7. Závěrečná ustanovení

 1. 1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. 2. Prodávající je oprávněn k prodeji služeb na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování.
 3. 3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 4. 4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 5. 5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Mostek 122, 544 75 Mostek nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na této adrese: https://www.icajove-more.cz/o-magazinu/kontakt/.

V Ostravě dne 1. 7. 2018